Hướng Dẫn Đầu Tư Vào KCN

BAN QUẢN LƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Nhà đầu tư:

1. T́m hiểu và lựa chọn địa điểm

Thỏa thuận địa điểm, vị trí lô đất và đặt cọc thuê đất hoặc thuê (mua ) nhà xưởng tiêu

chuẩn.

 

2. Lập hồ sơ và dự án đầu tư

Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện.

 

3. Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ hồ sơ gồm có:

a) Bản đề nghị cấp GCNĐT.

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc GCN ĐKKD hoặc các tài liệu tương

đương khác của tổ chức; Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ

chiếu ( hoặc chứng thực hợp pháp khác của cá nhân ).

c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư tự lập và chịu trách

nhiệm.

d) Hợp đồng liên doanh đối với h́nh thức đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức

kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

e) Giải tŕnh kinh tế - kỹ thuật ( bao gồm các nội dung sau: mục tiêu, quy mô,

địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải

pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường ).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ gốc và 10 bộ photo.

Thời gian giải quyết: 20 ngày.

Liên hệ: Pḥng Quản lư đầu tư thuộc BQL các KCN.

 

4. Kư hợp đồng thuê đất:

Liên hệ: Công ty phát triển hạ tầng KCN, KCX.

 

5. Cấp giấy phép xây dựng:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (1 bản ).

b. Dự án đầu tư (1 bộ): thuyết minh + thiết kế cơ sở + kết quả thẩm định.

c. Các giấy tờ về đất: Hợp đồng thuê đất + bản đồ địa chính … ( 1 bộ ). Giấy chứng

nhận đầu tư (ĐKKD) ( 1 bản).

Hồ sơ nộp tại: Pḥng PLLĐ – XD – MT của BQL.

Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

6. Công bố nội dung đăng kư kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được GCN ĐKKD, doanh nghiệp phải

đăng trên 1 trong các tờ báo viết, hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

Liên hệ: Báo, đài.

 

* ĐĂNG KƯ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị xác nhận danh sách nhân sự của DN.

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên đăng kư

xác nhận.

c) Biên bản họp bổ nhiệm nhân sự chủ chốt có chữ kư của các thành viên đăng kư xác

nhận, biên bản họp bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của người đứng đầu công ty.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hồ sơ nộp tại: Pḥng QLĐT – DN – XNK của BQL.

Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kề từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* ĐĂNG KƯ KHẮC VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

 

Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy giới thiệu của BQL.

b) Đơn xin khắc dấu.

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

của doanh nghiệp ( đem theo bản gốc để đối chiếu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hồ sơ nộp tại: Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* ĐĂNG KƯ MĂ SỐ THUẾ VÀ MĂ SỐ XUẤT NHẬP KHẨU

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp mă số thuế.

b) Tờ khai đăng kư thuế ( theo mẫu quy định của ngành thuế ).

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh.

d) Con dấu.

Hồ sơ nộp tại: Pḥng tuyên truyền hỗ trợ - Cục thuế tỉnh.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG

- Doanh nghiệp được mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại Ngân

Hàng được phép hoạt động tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở

tài khoản tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chấp nhận.

- Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết tùy thuộc vào các nhân hàng.

 

* ĐĂNG KƯ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi bao gồm:

a) Công văn đề nghị bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng.

b) Các công văn chấp thuận chế độ kế toán áp dụng trước đây của Bộ Tài chính (nếu

có).

c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh.

d) Tài liệu giải tŕnh các nội dung bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng như: Chứng

từ kế toán, hệ thống tài khỏan kế toán, hệ thống kế toán, phương pháp hạch toán kế

toán, hệ thống báo cáo tài chính, có kèm theo mẫu biểu và giải thích các điểm bổ

sung, sửa đổi.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Hồ sơ nộp tại: Pḥng QLĐT – DN – XNK của BQL.

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị (01 bản).

b) Bản cam kết bảo vệ môi trường (04 bản).

c) Giấy chứng nhận đầu tư (01 bản sao).

d) Dự án đầu tư (01 bản).

Hồ sơ nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Pḥng QLLĐ – XD – MT của

BQL.

Thời gian giải quyết: 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG:

Liên hệ: Trung tâm tuyển dụng lao động.

 

* ĐĂNG KƯ SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN:

Hồ sơ bao gồm:

a) Hồ sơ máy móc, thiết bị (bản gốc).

b) Tờ khai đăng kư sử dụng máy móc, thiết bị.

Hồ sơ nộp tại: Sở Lao động – Thương binh và Xă hội hoặc pḥng QLLĐ – XD –

MT của BQL.

Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* THÔNG BÁO ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG